13 czerwca 2023

Koszty uzyskania przychodu – przykłady

Kiedy rozliczamy się podatkowo, ważne jest, abyśmy mieli świadomość różnych rodzajów kosztów, które możemy uwzględnić jako koszty uzyskania przychodów. Należą do nich m.in. wydatki poniesione z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, przychodu ze stosunku pracy czy osobiście wykonywanej działalności artystycznej. Przykładów jest wiele. Tak wiele, że nie sposób opisać je w jednym artykule, dlatego skupmy się dzisiaj wyłącznie na kilku z nich.

Czym dokładnie są koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów podlegających opodatkowaniu. Wykazuje się je w sekcji D PIT-37 oraz w sekcji E PIT-36. Koszty uzyskania przychodów pomniejszają podstawę opodatkowania, a co za tym idzie oczywiście podatek do zapłaty. Wśród nich możemy wymienić koszty takie jak przeniesienie prawa własności wynalazku, czy przeniesienie prawa stosowania wynalazku, a każdy z nich powinien znaleźć się oczywiście w deklaracji podatkowej. Zaletą wykazywania kosztów uzyskania przychodów jest możliwość zmniejszenia wysokości podatku. Koszty pozwalają pomniejszyć dochód czego, efektem jest to, że płatnik zapłaci mniejszy podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym. Co istotne koszt uzyskania przychodu odejmuje się od całości przychodu i to daje równowartość dochodu.

Koszty uzyskania przychodów związane z pracą

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy występują w dwóch kwotach miesięcznych – w wysokości 250 zł dla pracowników miejscowych i 300 zł dla tych, którzy ponoszą wydatki związane z dojazdem do miejscowości, w jakiej znajduje się zakład pracy. Jak więc ustalić kto może odliczyć wyższą lub niższą kwotę? Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy lub w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej to poniesione wydatki w celu otrzymania przychodu. Wśród takich kosztów uzyskania przychodu wymienić można między innymi wydatki na paliwo, aby możliwe było dojechanie do pracy, czy też zakup sprzętu i narzędzi niezbędny do wykonywania określonych usług. Dlaczego warto je wykazywać? W tym przypadku z pomocą może przyjść art. 22 ust. 2 pkt 3 PIT, który mówi o tym, że koszty w wysokości 300 złotych przysługują pracownikowi w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika znajduje się poza miejscowością, w której jest zakład pracy i nie uzyskuje on dodatku z tytułu rozłąki. Oznacza to, że pracownik, który musi dojeżdżać z innej miejscowości, może odliczyć koszty dojazdu od wynagrodzenia. Ponadto pracownicy mogą ponosić koszty związane z zakupem odzieży i wyposażenia służbowego.

Koszty uzyskania przychodów związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów mogą odliczać także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Bardzo często odliczane są koszty z tytułu opłaty licencyjnej oprogramowania, wynajmu biura, czy korzystania z usług księgowych. Ponadto można wliczać w koszty uzyskania przychodów zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, czy narzędzi, które są niezbędne do wykonywania określonej pracy. W tym przypadku muszę one być wykazane w sekcji E PIT-36.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu

Osoby, które zamieszkują poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, często muszą ponosić dodatkowe koszty związane z dojazdem do pracy. W takim przypadku możliwe jest, aby przy wyliczaniu zaliczki w podatku dochodowym od osób fizycznych zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu pracownika. Powrót do listyPowrót do listy