Blog

10 listopada 2023

Działalność nierejestrowana – czym jest?

Działalność nierejestrowana to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą przetestować swój pomysł na biznes przed otwarciem firmy lub dorobić sobie po godzinach.

O co dokładnie w tym chodzi?

Prowadzenie działalności nierejestrowanej ma swoje wady i zalety. “Nierejestrowana” oznacza, że nie zostanie wpisana w CEIDG. Taka działalność ma jednak swoje ograniczenia.

1. Limit przychodów

Z początku przychód z działalności nierejestrowanej nie mógł przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W lipcu 2023 r. rząd zwiększył możliwy przychód dla działalności nierejestrowanej do 75% wynagrodzenia minimalnego. Obecnie wynosi on 2700 zł brutto. 

2. Czy każdy może prowadzić taką działalność?

Niestety nie.Taką działalność mogą prowadzić jedynie osoby, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej lub prowadziły ją przed 30.04.2017 r. i do tej pory ich firma została wykreślona z CEIDG. 

Działalność nierejestrowaną należy prowadzić osobiście, nie możemy zatrudnić nikogo do pomocy.

Działalność ta jest możliwa jedynie, kiedy nie ma wymogu koncesji, pozwoleń, wpisu do rejestru itp.

3. Jakie obowiązki trzeba spełniać przy działalności nierejestrowanej?

 • prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży,
 • rozliczyć przychody (po odliczeniu kosztów) w PIT-36 i zapłacić podatek,
 • przestrzegać praw konsumentów,
 • wystawić faktury na prośbę klientów. 

4. Co z kasą fiskalną i VAT-em?

Działalność nierejestrowana nie oznacza automatycznego zwolnienia z VAT-u lub obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Wszystko zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Warto sprawdzić co nas dotyczy, a co nie.  

5. Co się stanie, jeśli przekroczę limit?

Po przekroczeniu limitu masz 7 dni na to, żeby zarejestrować swoją działalność. Od tego momentu Twoja firma będzie widniała w rejestrze CEIDG, a Ciebie będzie obowiązywać opłacanie składek ZUS.

6. Czy przy działalności nierejestrowanej nie trzeba płacić ZUS-u?

Nie, przy działalności nierejestrowanej nie obowiązują nas składki ZUS. Należy jednak pamiętać o tym, że nie opłacając ich, nie jesteśmy ubezpieczenia, jeśli nie mamy umowy o pracę lub ubezpieczenia z innego tytułu. 

W Polsce praca w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej jest możliwa od 2018r.,  ale wciąż nie wszyscy wiedzą, że istnieje taka forma legalnego zarabiania pieniędzy.

 

26 września 2023

Amortyzacja budynku niemieszkalnego – o czym mówi nowelizacja ustawy?

Nowelizacja ustawy dotyczącej amortyzacji budynków niemieszkalnych w Polsce, która weszła w życie w 2023 roku, przynosi istotne zmiany dla właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców dzierżawiących lokale niemieszkalne. Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy działają na terenach gmin o wysokiej stopie bezrobocia będą mogli od przyszłego roku skorzystać z opcji skrócenia okresu amortyzacji tego rodzaju lokali z 40 lat do odpowiednio 5 lub 10 lat – w określonych przypadkach.

Nowe przepisy regulują stawki amortyzacyjne, okresy amortyzacji oraz metody obliczania amortyzacji, mające na celu zapewnienie bardziej precyzyjnego i sprawiedliwego systemu opodatkowania.

Celem nowelizacji jest ujednolicenie i uszczegółowienie przepisów dotyczących amortyzacji budynków niemieszkalnych w celu zwiększenia przejrzystości i skuteczności opodatkowania.
Ustawa dotyczy środków trwałych wprowadzonych po raz pierwszy do używania. Mowa tu również o lokalach używanych lub ulepszonych, ale również po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych.

Amortyzacja nieruchomości niemieszkalnych – podstawowa stawka i indywidualna stawka amortyzacji

Podstawowa stawka jest ustalana na podstawie indywidualnej stawki amortyzacji określonej w ustawie o podatku dochodowym. Amortyzacja jest procesem systematycznego rozłożenia kosztów poniesionych na nabycie, wytworzenie lub zwiększenie wartości nieruchomości na określonych elementach składowych, takich jak budynki, maszyny czy urządzenia.

Metoda amortyzacji, umożliwiająca rozpisanie kosztów na określony okres czasu, odzwierciedla zużycie tych elementów składowych w wyniku eksploatacji nieruchomości niemieszkalnej.

Przypomnijmy, że do tego rodzaju nieruchomości zaliczamy pomieszczenia i budynki, które nie są przeznaczone do celów mieszkalnych, a przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej, handlowej, usługowej, biurowej, magazynowej itp.
Przykłady lokali niemieszkalnych to:

 • biura,
 • sklepy,
 • warsztaty,
 • magazyny,
 • lokale gastronomiczne (restauracje, kawiarnie),
 • sale konferencyjne,
 • gabinety lekarskie,
 • studia tatuażu,
 • hotele, pensjonaty, domki letniskowe.

Podział budynków na mieszkalne i niemieszkalne w KŚT oparto na Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).
Podstawowa stawka amortyzacji jest ustalana na poziomie minimalnym, co oznacza, że podatnik może zastosować wyższe stawki, jeśli uzasadnia to stan techniczny nieruchomości lub specyfika prowadzonej działalności.

Odpisy amortyzacyjne prowadzone są zgodnie z planem amortyzacji. Przygotowuje się go z zastosowaniem odpowiednich stawek, które zostały zgromadzone w wykazie stawek amortyzacyjnych.

Jednakże, istnieje możliwość uzyskania indywidualnej stawki amortyzacyjnej, zależnej od konkretnych warunków eksploatacji nieruchomości. Aby skorzystać z tej opcji, podmiot gospodarczy musi dostarczyć odpowiednie dokumenty i informacje, które zostaną poddane analizie przez właściwą instytucję.

Indywidualna stawka amortyzacji uwzględnia takie czynniki jak przewidywany czas użytkowania, wartość początkową nieruchomości, a także inne istotne aspekty. Jest to praktyczne narzędzie, które pozwala na bardziej precyzyjne obliczenie kosztów używania nieruchomości niemieszkalnych w ramach prowadzonej działalności.

Obecna podstawowa stawka amortyzacji nieruchomości niemieszkalnych wynosi 2,5% rocznie. Oznacza to, że wartość nieruchomości niemieszkalnych, takich jak biura, magazyny czy obiekty handlowe, może być odliczana od dochodu przed opodatkowaniem w wysokości 2,5% rocznie. Podatnicy mają prawo w niektórych sytuacjach indywidualnie określić stawkę amortyzacji. W przypadku używanych lokali niemieszkalnych, dla których maksymalna stawka amortyzacji wynosi nawet 10% (przy normatywnej stawce 2,5%) w grę wchodzą spore korzyści podatkowe.

Należy jednak pamiętać, że dla niektórych rodzajów nieruchomości niemieszkalnych mogą obowiązywać inne stawki amortyzacji. Na przykład dla budynków hotelowych, pensjonatów i sanatoriów stawka wynosi 4%. Dla budynków biurowych, handlowych i usługowych o wartości powyżej 10 milionów złotych, stawka wynosi 10%.

Należy zawsze sprawdzić obowiązujące przepisy podatkowe i ewentualnie skonsultować się z ekspertem w zakresie rachunkowości lub podatków w celu określenia właściwej stawki amortyzacji dla konkretnej nieruchomości niemieszkalnej.

Amortyzacja budynku niemieszkalnego – nowelizacja ustawy 2023

W dniu 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy dotyczącej amortyzacji lokali niemieszkalnych.
Zmiany dotyczą stawek indywidualnych amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika ewidencji środków trwałych, wytworzonych we własnym zakresie budynków niemieszkalnych.
Podatnicy będący mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych będących budynkami niemieszkalnymi, zaliczonymi do 1 i 2 Klasyfikacji, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy ten środek trwały znajduje się na obszarze gminy:

 1. zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120%;
 2. w której wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin;

oraz gdy budynek zlokalizowany jest w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi:

 1. od 120% do 170% – okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat;
 2. powyżej 170% – okres amortyzacji nie może być krótszy niż 5 lat.

Kto skorzysta na zmianach w ustawie?

Wprowadzone zmiany będą miały pozytywny wpływ na podatników z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, których działalność gospodarcza jest prowadzona w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia.

Celem zmian dotyczących amortyzacji firmowych budynków jest wsparcie przedsiębiorców i mieszkańców gmin o niskim dochodzie w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które z tego powodu są zagrożone procesem wyludnienia.

Autorzy nowelizacji ustawy uznali, że zachęci to inwestorów do tworzenia miejsc pracy tam, gdzie występuje wskazany, niezwykle istotny problem społeczno-demograficzny.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., z wyjątkiem przepisów nakładających na Ministra Finansów obowiązek ogłaszania wartości wskaźników, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podsumowanie:

Nowelizacja ustawy dotyczącej amortyzacji budynków niemieszkalnych w Polsce, wprowadzona w 2023 r. przynosi znaczące zmiany dla właścicieli, którzy posiadają i dzierżawią budynki handlowo-usługowe i lokale niemieszkalne. W szczególności przedsiębiorstwa mikro i MŚP działające na terenach o wysokim bezrobociu będą mogły zmienić i skrócić okres amortyzacji z 40 do 5 lub 10 lat (dla budynków/lokali niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%). Zmiana metody amortyzacji ma na celu wsparcie przedsiębiorstw działających w regionach o problemach demograficznych, zachęcając do tworzenia miejsc pracy na tych obszarach.

31 sierpnia 2023

Co to jest podatek CIT?

Podczas prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej płatnikiem podatku dochodowego jest przedsiębiorca. Sprawa wygląda jednak zdecydowanie odmiennie w przypadku, kiedy to mowa o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej. Warto podkreślić, że spółki mają charakter osoby prawnej, a więc podlegają one ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, którą nazywa się również ustawą o CIT. Zaliczkę na podatek CIT opłaca się co miesiąc lub co kwartał. Jaka jest jego wysokość? Jakie są stawki podatku CIT?

CIT — podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek CIT to nic innego jak odpowiednik podatku PIT, z tą różnicą, że opłacają go osoby prawne. CIT to skrót od angielskich słów – Corporate Income Tax, a to oznacza właśnie podatek dochodowy. W Polsce wprowadzono go po raz pierwszy 31 stycznia 1989 roku, a obecnie podlega on ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku. Z biegiem lat obowiązujące przepisy prawa były wielokrotnie zmieniane.

Kto podlega podatkowi CIT?

Podatek CIT jest formą daniny, której podlegają osoby prawne, a więc podmioty, których taki status wynika na podstawie przepisów prawa. Wśród nich wymienia się:

 • podatkowe grupy kapitałowe — mowa tutaj o grupie przynajmniej dwóch spółek prawa handlowego, które pozostają w związkach kapitałowych,
 • spółki prawa handlowego — spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne,
 • stowarzyszenia, fundacje, czy też banki.

Co istotne, z obowiązku płacenia daniny na podatek CIT zwolniony jest między innymi Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki budżetowe, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska.

Podatek dochodowy od osób prawnych, jeśli chodzi o spółki akcyjne i spółki z o.o., płacony jest przez nie od dochodów, jakie osiągnęły w danym roku podatkowym. Dlatego też mają obowiązek złożenia zeznania rocznego CIT. Co ważne, akcjonariusze spółek akcyjnych muszą dodatkowo płacić podatek w wysokości 19 procent od wypłacanych im dywidend oraz innych dochodów pochodzących z udziałów w zyskach od osób prawnych.

Stawka podatku cit

Dochody podatników, którzy rozliczają się na podstawie CIT i nie stosują tak zwanego estońskiego CITu, a więc ryczałtu od dochodów spółek, podlegają w 2023 roku opodatkowaniu w wysokości 19 procent lub 9 procent. Obniżona stawka podatku CIT w wysokości 9 procent może być stosowana przez małych przedsiębiorców i tych, którzy rozpoczynają swoją działalność gospodarczą. Co istotne, dotyczy to tylko dochodów innych niż z zysków kapitałowych.

Nowymi podatnikami CIT stają się nowo powstałe spółki kapitałowe, akcyjne oraz z o.o., dla których będzie to pierwszy rok podatkowy. Małymi podatnikami są z kolei przedsiębiorcy, których przychody w roku kalendarzowym nie przekroczyły wartości 2 milionów euro.

Jak unikać problemów związanych z podatkiem CIT?

W przypadku podatku CIT przedmiotem opodatkowania są dochody spółek będących określanymi jako osoby prawne, zgodne z przepisami prawa. Rozliczanie się w ten sposób z dochodów spółek kapitałowych, akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością może być dla wielu przedsiębiorców o wiele bardziej skomplikowane, niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Dlatego też warto podjąć współpracę ze specjalistami z One Tax, którzy zadbają o dokładne rozliczenia i dokumentację finansową firmy.