25 marca 2014

Ulga podatkowa na dzieci w zeznaniu podatkowym za 2013r.

Ze względu na wprowadzoną nowelizację z tytułu PIT – w 2014r. rozliczenie ulgi prorodzinnej przebiega nieco inaczej niż do tej pory. Zakres ulgi nie uległ zmianie tylko dla rodziców, którzy opiekują się dwójką dzieci; na znacznie większe zwolnienia mogą liczyć za to osoby wychowujące przynajmniej trójkę – z kolei opiekunom jedynaków muszą przygotować się na mniejsze oszczędności.

Wysokość ulgi na dzieci za rok 2013 jest wypadkową liczby wychowywanych dzieci, stanu cywilnego oraz wykazanych w zeznaniu podatkowym dochodów.

Ulga prorodzinna przyznawana jest na dziecko niepełnoletnie lub dziecko do 25. roku życia jeśli nadal uczy się (dot. także studentów) oraz jednocześnie nie przekroczyło w skali roku dochodów na poziomie 3089 złotych.

1112,04 zł w skali roku dla rodziców wychowujących 1 dziecko

Z ulgi mogą skorzystać:

1. osoby, które opiekują się tylko 1 dzieckiem i jednocześni nie wykazują dochodów wyższych niż 56 tys. złotych w skali roku (dotyczy osób, które nie tworzą związków małżeńskich oraz tych, które takie tworzyły, ale tylko przez pewną część roku), 2. osoby pozostające w stałych związkach małżeńskich, którzy łącznie nie osiągnęli dochodu wyższego niż 112 tys. złotych w skali roku, 3. osoby określane mianem samotnie wychowujących, które również nie osiągnęły dochodu wyższego niż 112 tys. złotych w skali roku.

Uwaga: dochody rozumiane przez te uzyskane z tytułu tzw. kapitału pieniężnego (m.in. sprzedaż akcji spółek), pozarolniczej działalności gospodarczej oraz skali podatkowej zgodnie z artykułem 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do kilku tys. złotych odliczenia dla rodzin wielodzietnych

Rodzice, którzy opiekują się dwójką dzieci mogą odliczyć w sumie po 1112,04 zł podatku za rok 2013r. (2224,08 zł łącznie).

Osoby, zajmujące się trójką podopiecznych, mają prawo odliczyć 1668,12 zł za trzecie dziecko oraz 2224,08 zł za czwarte i każde kolejne dziecko.

Warto zaznaczyć, że ograniczenia w zakresie dochodów dotyczą wyłącznie rodziców opiekujących się 1 dzieckiem. W przypadku 2 lub więcej – wysokość rocznych dochodów w żaden sposób nie wpływa na wysokość ulgi podatkowej za rok 2013.

Urzędnicy nie wymagają dodatkowych dokumentacji, potwierdzających możliwość skorzystania z ulgi

Osoby, które skorzystają z tytułu ulgi podatkowej na dzieci w tegorocznym zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-35 (z załącznikiem PIO/O) nie muszą przedstawiać żadnej dodatkowej dokumentacji. W w przypadku wątpliwości i ewentualnej kontroli ze strony US, urzędnik może poprosić o udostępnienie zaświadczenia, które potwierdzi, że dziecko, które ukończyło 18 lat kontynuuje naukę oraz odpis aktu urodzenia (opcjonalnie także zaświadczenie sądu rodzinnego lub odpis orzeczenia sądowego o ustaleniu opiekunów prawnych lub rodziny zastępczej).

Powrót do listyPowrót do listy