9 grudnia 2022

Jak zaksięgować amortyzację środków trwałych?

Dla początkującego przedsiębiorcy księgowanie amortyzacji środków trwałych może nie znaczyć za wiele. Dlatego najlepiej na samym początku podać definicję tych słów. Księgowość nie jest łatwą dziedziną, tym bardziej że wielu właścicieli firm są specjalistami w swojej branży i to na niej chcą się skupić.

Co to jest amortyzacja środków trwałych?

Pojęcie amortyzacji środka trwałego polega na stopniowym zużyciu składników majątkowych poprzez odpisy amortyzacyjne, które dokonywane są drogą systematycznego i planowego rozłożenia wartości środków trwałych na określony czas amortyzacji. Analizując powyższe zagadnienie, należy także wyjaśnić co kryje się pod pojęciem środków trwałych. Co istotne, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa wprost, czym są środki trwałe. Wskazuje ona jednak, jakie warunki powinny być spełnione, aby taki składnik majątkowy mógł być amortyzowany. Ustawodawca wymaga tego, aby był on własnością lub współwłasnością podatnika, został kupiony lub wytworzony we własnym zakresie, był kompletny i przydatny do użytku w dniu przyjęcia do używania. Ponadto powinien on charakteryzować się przewidywanym okresem użytkowania dłuższym niż rok i był wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wymienić można przy tym takie środki trwałe jak: maszyny, urządzenia i środki transportu, budynki, budowle lub lokale, które są odrębną własnością albo oddane na podstawie umowy najmu, dzierżawy.

Ustawa o amortyzacji środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych została ujęta w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości. Podstawowe zasady amortyzacji odnośnie do prawa podatkowego są zawarte w art. 22a - 22n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16a - 16n ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast regulacje dotyczące prawa bilansowego są ujęte w art. 31-32 ustawy o rachunkowości.

Metody amortyzacji środków trwałych

Księgowanie amortyzacji środków trwałych można wykonać kilkoma metodami. Pierwsza z nich to metoda liniowa polegająca na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego z zastosowaniem rocznej stawki określonej w wykazie stawek amortyzacyjnych. Warto wyliczonego rocznego odpisu stanowi kwotę stałą przez cały okres amortyzacji. Inne metody to między innymi amortyzacja degresywna, która pozwala przyspieszyć amortyzację niektórych środków trwałych już w początkowym okresie oraz amortyzacja z zastosowaniem indywidualnie ustalanych stawek amortyzacyjnych.

Jak obliczyć amortyzację środka trwałego?

Księgowanie amortyzacji środków trwałych należy rozpocząć od ustalenia, do jakiej grupy KŚT należy dany środek. Następnie niezbędny jest wybór amortyzacji podatkowej i ustalenie wynikającej z niej stawki. To daje zwrotnie okres amortyzacji środka trwałego. Obliczanie jej najłatwiej przeprowadzić z wykorzystaniem kalkulatora amortyzacji, który można znaleźć w sieci. Aby z niego skorzystać, należy znać wartość początkową, miesiąc, w którym rozpoczęto amortyzację środka trwałego, stawkę w procentach i podać wybraną metodę. Powrót do listyPowrót do listy