30 stycznia 2023

Jak czytać sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem zawierającym szereg ważnych informacji o danym przedsiębiorstwie. Sprawozdawczość finansowa powinna przedstawiać sytuację podmiotu jasno i rzetelnie. Poprzez umiejętne czytanie tych dokumentów finansowych zarówno odbiorcy zewnętrzni, jak i wewnętrzni mogą dokonać oceny finansowej firmy. Czym jest i kto powinien składać sprawozdanie finansowe? Z jakich elementów składają się sprawozdania finansowe?

Sprawozdanie finansowe - czym jest i kto powinien je składać?

Sprawozdanie finansowe jest rodzajem raportu, w którym przy pomocy cyfr, tabelek i wyliczeń przedstawione są aktualne dane finansowe spółki. Dane te muszą mieć pokrycie w księgach rachunkowych i innych istotnych dokumentach. Kwestie dotyczące sprawozdania finansowego regulowane są według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Do sporządzenia sprawozdania finansowego zobligowane są wszystkie podmioty, które prowadzą pełną księgowość. Zalicza się więc do nich:
  • spółki sp. z o.o.,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • firmy, których roczny przychód przekracza 2 miliony euro.
Według ustawy o rachunkowości wymienione działalności gospodarcze są zobowiązane do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Jednakże ewidencję w formie pełnych ksiąg rachunkowych mogą dobrowolnie wybrać na przykład jednoosobowe działalności gospodarcze. Właściciele takich firm również powinni sporządzić sprawozdanie finansowe. Nie jest więc istotna forma prowadzonej działalności gospodarczej, ale sposób ewidencji księgowej.

Budowa rocznego sprawozdania finansowego - najważniejsze punkty

Sprawozdania finansowe składają się w sumie z siedmiu elementów - pięciu głównych sekcji, w których znajdują się szczegółowe informacje finansowe o firmie oraz dwóch pozostałych, czyli nagłówka i wprowadzenia, dzięki którym możliwe jest zidentyfikowanie podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie finansowe - wprowadzenie

Wprowadzenie do rocznych sprawozdań finansowych powinno zawierać podstawowe informacje o podmiocie oraz opis przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia prawo wyboru firmie.

Wycena majątku w ujęciu bilansowym

Sekcja bilansu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości to zestawienie wartości zasobów majątkowych firmy. Zawiera między innymi dane o aktywach, pasywach, środkach trwałych, rezerwach na świadczenia emerytalne i funduszach specjalnych. Do tego działu najczęściej zaglądają firmy, które udzielają kredytów, pożyczek i leasingów, aby sprawdzić, czy dany podmiot ma jakiekolwiek zobowiązania, a jeśli tak to ile. W bilansie znajdują się również informacje o wartości firmy, co jest ważne dla podmiotów chcących ją kupić, a także dla inwestorów.

Rachunek zysków i strat

Ten dział sprawozdania finansowego określa całkowity dochód firmy w danym roku obrotowym. Znaleźć w nim można dane o tym, ile wynosiły przychody netto ze sprzedaży w konkretnym roku obrotowym, jakie były koszty działalności operacyjnej, ubezpieczenia społecznego oraz innych świadczeń, a także ile wynosiły przychody finansowe i koszty działalności gospodarczej. W tym miejscu sprawozdania finansowego znajdują się również informacje o kosztach wynagrodzeń dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie czy o dzieło.

Terminy sporządzania sprawozdań finansowych i wymogi techniczne

Zgodnie z przepisami prawa standardowy czas na przygotowanie sprawozdania finansowego wynosi do trzech miesięcy od dnia bilansowego. Zatem w większości firm będzie to najpóźniej 31 marca. W 2020 roku z uwagi na pandemię okres ten został wydłużony do 6 miesięcy od dnia bilansowego. Wydłużeniu uległ również czas na zaakceptowanie sprawozdania. W obecnej chwili nie wiadomo nic na temat ponownego przedłużenia terminu sporządzenia sprawozdania finansowego, więc należy założyć, że będzie znów obowiązywał termin 31 marca. Co istotne, wydłużenie terminów nie dotyczy jednak podmiotów, które podlegają KNF. Tego rodzaju jednostki otrzymały dodatkowe 2 miesiące na przygotowanie sprawozdań finansowych. Natomiast roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorców wpisanych do KRS należy złożyć w rejestrze w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Sprawozdanie musi mieć format i strukturę zgodną z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Powrót do listyPowrót do listy