7 maja 2024

Estoński CIT

Czym jest estoński CIT i dlaczego warto dowiedzieć się o nim właśnie od nas?

Estoński CIT cieszy się coraz większą popularnością. Po ostatnich zmianach, od stycznia 2023 r. stał się jeszcze bardziej atrakcyjny. Nie każde biuro rachunkowe podejmuje się jego rozliczania. My tak! Od 2021 r. polscy przedsiębiorcy mają możliwość wejścia na estoński CIT. Taka zmiana może być bardzo korzystna. Trzeba jednak pamiętać, że trzeba spełnić kilka warunków, żeby móc skorzystać z takiej formy opodatkowania. 

Jak często należy odprowadzać podatek?

Zaskakujący jest moment płacenia podatku. Nie ma bowiem czegoś takiego jak rozliczenia miesięczne, kwartalne czy roczne. Podatek płaci się dopiero wtedy, kiedy zapadnie decyzja o wypłacie środków.  Estoński CIT jest idealny dla spółek, które często i dużo inwestują. Do czasu, kiedy pieniądze są wydawane jedynie na rozwój firmy, spółka nie płaci podatku. 

Czy estoński CIT oznacza niższe podatki?

Początkowo, z pozoru wyższy podatek, finalnie okazuje się niższy.  Dlaczego? Od wypłaty zysku spółka musi zapłacić podatek CIT, a wspólnik podatek od dywidendy (PIT). Oba te podatki składają się na efektywną stawkę podatku.  Sprawdźmy na przykładach:
 1. Jeśli jesteś małym podatnikiem CIT lub podmiotem rozpoczynającym działalność
- Klasyczny CIT W tym przypadku podatek CIT wynosi 9%, a PIT aż 19%. Przy zysku do opodatkowania 100 000 zł, spółka odprowadza podatek CIT w kwocie 9 000 zł i wypłaca 91 000 zł dywidendy dla wspólników. Z tej wypłaty konieczne jest odprowadzenie podatku PIT w kwocie 17 290 zł. Łączna wartość podatków wynosi 26 290 zł, co stanowi 26,29% efektywnej stawki podatku - Estoński CIT W przypadku opodatkowania Estońskim CIT podatek CIT wynosi 10%, a podatek PIT tylko 10% (przy założeniu odliczenia 90% pomniejszenia podatku, które w tym przypadku przysługuje). Przy założeniu, że zysk do opodatkowania również wynosi 100 000 zł, spółka musi odprowadzić podatek CIT w kwocie 10 000 zł, mimo to kwota dywidendy dla wspólników w dalszym ciągu wynosi 100 000 zł. Podatek od dywidendy jaki zapłacimy w tym przypadku będzie wynosił 10 000 zł. Łączna kwota podatków od zysku spółki wynosi 20 000 zł, co daje nam 20 % efektywnej stawki podatku.
 1. Jeśli nie jesteś małym podatnikiem CIT
- Klasyczny CIT Dużego podatnika obowiązuje 19% stawki podatku CIT i 19% podatku PIT od wypłaconej dywidendy. Gdy spółka osiągnęła 1 000 000 zł zysku, to będzie zobowiązana do odprowadzenia 190 000 zł podatku CIT. W takim przypadku dywidenda będzie wynosiła 810 000 zł, od której wspólnik będzie musiał zapłacić 153 900 zł podatku od dywidendy. Całkowity podatek w tym wariancie będzie wynosił 343 900 zł, czyli aż 34,39% efektywnej stawki podatku. - Estoński CIT Stawka podatku CIT w przypadku dużego podatnika opodatkowanego Estońskim CIT wynosi 20%, a podatek PIT tylko 5% (przy założeniu odliczenia 70% pomniejszenia podatku, które w tym przypadku przysługuje). Przy założeniu, że zysk do opodatkowania również wynosi 1 000 000 zł, spółka musi odprowadzić podatek CIT w kwocie 200 000 zł. Mimo zapłaty podatku CIT, kwota dywidendy dla wspólników w dalszym ciągu będzie wynosić 1 000 000 zł. Podatek od dywidendy jaki wspólnik będzie zobowiązany zapłacić w tym przypadku wynosi 50 000 zł. Łączna kwota podatków od wypłaconego zysku spółki wynosi 250 000 zł, co daje nam 25 % efektywnej stawki podatku.

Kto może skorzystać z estońskiego CIT-u?

Niestety z estońskiego CIT-u nie mogą skorzystać wszyscy. Kto może?
 • spółki akcyjne;
 • spółki komandytowe;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • proste spółki akcyjne;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dodatkowo, podatnik zainteresowany przejściem na estoński podatek, musi zapewnić, że:
 • wspólnicy, udziałowcy i akcjonariusze spółki to jedynie osoby fizyczne,
 • spółka uzyskuje nie więcej niż 50% przychodów pochodzących z odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, wierzytelności, praw autorskich lub własności przemysłowej, a także transakcji z podmiotami powiązanymi, poręczeń czy gwarancji;
 • firma nie sporządza sprawozdań finansowych za okres opodatkowania ryczałtem;
 • zatrudnia co najmniej 3 osoby przez co najmniej 300 dni w roku podatkowym na umowę o pracę lub zatrudnia pracowników na inny rodzaj umów niż UoP (przy umowie innej niż umowa o pracę, musi zagwarantować, że na wynagrodzenia dla pracowników wydaje nie mniej niż trzykrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw).
Podatnik musi także zapewnić, że nie posiada:
 • akcji innych spółek,
 • udziału w funduszu inwestycyjnym czy instytucji wspólnego inwestowania.
Przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają działalność biznesową, mogą skorzystać z uproszczenia – nie muszą zatrudniać trzech pracowników w momencie przejścia na estoński CIT. W świetle nowych przepisów na osiągnięcie tego poziomu zatrudnienia nowy przedsiębiorca ma aż cztery lata! Dodatkowo, nie muszą być to 3 osoby zatrudnione na pełen etat, ale np. 6 osób zatrudnionych na pół etatu.  Spółka nie będzie mogła rozliczać się w ramach estońskiego CIT-u, jeśli chociaż jedno z wymienionych stwierdzeń jej dotyczy:
 • jest przedsiębiorstwem finansowym (bankiem, kasą oszczędnościową, faktorem),
 • jest instytucją pożyczkową,
 • jest w stanie upadłości lub likwidacji,
 • prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej,
 • utworzono ją w wyniku połączenia lub podziału,
 • podzielono ją przez wydzielenie.

   

Estoński CIT to decyzja na lata

Warto pamiętać, że decyzja o przejściu na estoński CIT to decyzja na lata.  Podatnik, który zdecyduje się przejść na estoński CIT, nie może zmienić tej formy opodatkowania przez cztery pełne lata kalendarzowe. Dodatkowo, jeśli nie zdecyduje się na złożenie rezygnacji z tej formy opodatkowania, rozliczanie estońskim CIT-em zostanie przedłużone o następne 4 lata.   Powrót do listyPowrót do listy