6 grudnia 2022

Co to jest pełna księgowość i kto ją musi prowadzić?

Prowadzenie księgowości w każdym przedsiębiorstwie polega na prawidłowym ewidencjonowaniu wszelkich operacji gospodarczych. To, w jaki sposób będą prowadzone rozliczenia, zależy od typu prowadzonej działalności, a także od wysokości obrotów w firmie.

Na czym polega pełna księgowość?

Pełna księgowość w firmie to forma dokumentowania zdarzeń gospodarczych, która w przeciwieństwie do podatkowej księgi przychodów oraz rozchodów, notuje zdecydowanie więcej wydarzeń, a ponadto stanowi pełniejsze udokumentowanie finansów konkretnego przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia prawa, mowa tutaj o rozwiązaniu, które zapewnia maksymalną przejrzystość wszelkich danych ekonomicznych i dotyczy działalności gospodarczej. Stosowanie pełnej księgowości wymaga tego, żeby obok dokumentów znanych również z uproszczonej księgowości, prowadzić też dodatkowe ewidencje oraz rejestry, które pozwolą śledzić m.in. zmiany w majątku firmy, rozliczenia z kontrahentami, a ponadto przepływy finansowe. Okazuje się, że pełna lista elementów składających się na księgi rachunkowe obejmuje dzienniki, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej, sald kont ksiąg pomocnych, a także wykaz składników aktywów oraz pasywów. Nie można też zapomnieć o uzgodnieniach sald, potwierdzeniach i sprawozdaniach finansowych. Pełna księgowość spółki powinna być prowadzona przez wyspecjalizowane biuro rachunkowe.

Czym się różni pełna księgowość od uproszczonej?

Istnieje sporo różnic pomiędzy pełną księgowością a uproszczoną. Jedna i druga ma swoje wady oraz zalety. Uproszczona rachunkowość jest mniej skomplikowana niż prowadzenie pełnej księgowości w firmie. Można ją prowadzić samodzielnie bez pomocy wyspecjalizowanych biur rachunkowych, co jest bardzo istotne. Wadą jest jednak to, że taki typ prowadzenia ewidencji prawie nic nie mówi o stanie przedsiębiorstwa. Co więcej, prowadzenie pełnej księgowości daje za to pełen obraz kondycji przedsiębiorstwa. Możliwe jest też przeprowadzenie szczegółowej analizy firmy. Tego typu forma jest trudna do prowadzenia samodzielnego, gdyż nakłada wiele wymagań oraz obowiązków. Z tego powodu korzysta się z usług księgowych. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości nałożony jest przez obecnie panujące przepisy prawne.

Kiedy trzeba prowadzić pełną księgowość?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy przedsiębiorców, którzy do tej pory prowadzili uproszczoną księgowość, lecz zdecydowanie się na przekształcenie swojej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową prawa handlowego bądź w spółkę osobową prawa handlowego. Przy takich typach prowadzenia działalności występuje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Mowa tutaj oczywiście o spółkach akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością, a ponadto spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Co więcej, do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązani są właściciele firm, których przychody netto ze sprzedaży produktów oraz operacji finansowych przekroczyły równowartość dwóch milionów euro w przeliczeniu na złotówki po kursie średnim ogłaszanym regularnie przez NBP. Pełna księgowość spółki powinna być prowadzona przez wyspecjalizowanych księgowych. Powrót do listyPowrót do listy